<<Предишна    1 , 2 ,    Край                                                                   Заключителни разпоредби § 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата. § 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя глава трета "Условия и ред за издаване  на разрешение за обучение на водачи на МПС" и глава четвърта "Организация на обучението" на Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (ДВ, бр. 69 от 1999 г.). § 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката. Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.) § 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 9, т. 1 за чл. 15, ал. 1, т. 1, буква "б", които влизат в сила по отношение на теоретичното обучение от 1 септември 2004 г. § 35. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) § 36. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) § 37. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) § 38. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) § 39. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преходни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.) § 3. Лицата, придобили свидетелство за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство" до влизането в сила на тази наредба от обучаваща институция в системата на професионалното образование  и обучение, имат право да провеждат съответното обучение на водачи на моторно превозно средство. Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.) § 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на §1, т. 1 относно чл. 12, ал. 5, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.) § 44. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл.8, ал. 9, т. 6 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория "С", но имат допустима максимална маса не по-малка от 10 000 kg и дължина не по-малка от 7 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба. § 45. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 7 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория "С+Е", но имат допустима максимална маса не по-малка от 18 000 kg и дължина не по-малка от 12 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба. § 46. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 10 относно дължината на МПС от категория "D", но имат дължина не по-малка от 9 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба. § 47. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба. § 48. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 6, т. 7, буква "а", т. 8, 9, 10 и 12 относно антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба. § 49. Лицата по чл. 2, ал. 1, притежаващи разрешение за извършване на обучение, следва да приведат дейността си в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3, 5 и 7, чл. 6а, чл. 11а, 11б и чл. 13, ал. 2 в срок до 6 месеца от датата на обнародване на тази наредба в "Държавен вестник". До привеждане в съответствие с изискванията на чл. 11а вътрешните изпити се провеждат от лице, което отговаря на изискванията на чл. 11а, ал. 2, т. 1 - 3, а функциите на ръководител на учебната дейност се изпълняват от управителя на лицето, получило разрешението. § 50. Параграф 5 относно чл. 6, ал. 1, т. 6 влиза в сила на 1 януари 2010 г. § 51. Параграф 14 относно чл. 18, § 16 относно чл. 19а, 19б и 19в и § 17 относно чл. 20 влизат в сила от 1 януари 2008 г. § 52. Навсякъде в наредбата: 1. думите "или учител" и "или учителя" се заличават, а думите "преподавателя/учителя" и "преподавател/учител" се заменят съответно с "преподавателя" и "преподавател"; 2. думите "лицата по чл. 4" се заменят с "лицата по чл. 2, ал. 1"; 3. думите "РОДАИ" се заменят с "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация", а думите "Началник РОДАИ" се заменят с "Директор на регионална дирекция "Автомобилна администрация"; 4. думите "министъра на транспорта и съобщенията" и "министърът на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта", а думите "Министерството на транспорта и съобщенията" и "Министерство на транспорта и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта". Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.) § 22. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 7, буква "б" относно дължината на ремаркето. § 23. Навсякъде в наредбата: 1. Думите "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" и "Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", а думите "Директора на регионална дирекция "Автомобилна администрация" и "Директорът на регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Началника на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Началникът на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ". 2. Думите "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Министерството на транспорта" и "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията". § 24. Навсякъде в приложенията думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ" и "РД "АА" се заменя с "ОО "КД - ДАИ". Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 3 (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Опознавателен знак "Учебен автомобил" за обозначаване на превозните средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС Опознавателен знак "Учебен мотоциклет" за обозначаване на моторните превозни средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория "А" или подкатегория "А1" Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 наредба 37,стр.3 начало нормативна уредба инструктори       автошколи полезни връзки